Raadsvergadering 30 juni 2022

Een raadsvergadering waarin meningsvormend over de zomernota, jaarrekening en kadernota gesproken wordt. Burgerleden die woordvoerder zijn, zijn (conform artikel 35 RvO) ook welkom in de kring. Voor PM spreken Ferry v.d. Koelen en Paul Wols. Laatst genoemde doet de eerste bijdrage van vanavond voor Progressief Molenlanden.

Als we naar de voor-en najaarsnota kijken dan was er een beperkt overschot verwacht. Echter, eind december heeft er nog een bijstelling plaatsgevonden van de rijkbijdrage. Dit verklaart voor een belangrijk deel de onderschrijding op de uiteindelijke jaarrekening van ruim € 6 miljoen. Op een begroting van € 100 miljoen is dit een behoorlijke afwijking.
De verklaring wordt gegeven in de afwijking op de grondexploitatie, inkomsten leges, onder uitputting, bijdrage Rijk en 2 onjuiste posten.

Het overboeken van een deel naar de algemene reserve. Hier kan PM zich goed in vinden. Zeker met de RIB van maart in ons achterhoofd maar ook het feit dat er een reële verwachting is dat vanaf 2026 de Rijksbijdrage behoorlijk gaat afnemen. De accountant onderschrijft dit tijdens de auditcommissie.

Natuurlijk zien we graag dat de gelden naar de inwoners gaan maar om deze vervolgens na 2026 te confronteren met hoge belastingstijgingen lijkt ons niet verantwoord.

Een bedrag van € 3 miljoen overhevelen om in 2022 en later ingezet te gaan worden. Dit vanwege werkzaamheden die in 2021 niet hebben plaatsgevonden ten gevolge van Corona lijkt ons, na de discussie in de auditcommissie, verantwoord. Graag horen we van de wethouder hoe het met het verloop/gebruik van dit gereserveerde bedrag in de tijd gesteld staat.
Een beperkte rechtmatigheid veroorzaakt door een aantal onjuiste aanbestedingen. Hoe gaan we meer grip hierop krijgen? Kan nader toegelicht worden, waarom er aanbestedingen zijn gedaan, die niet rechtmatig zijn?

De post inhuur personeel baart zorgen. Wellicht een strakkere monitoring nodig.

Als gevolg van corona zijn een aantal uitgaven niet gedaan. In hoe verre beïnvloedt dit de jaarrekening.
*Cultuur blijft achterlopen. Hoe gaan we dit nu in 2022 oppakken, ook voor de toekomst?*Omgevingswet is wederom uitgesteld. Wat betekent dit voor onze inwoners?

Na beantwoording van de vragen door wethouder Visser is fractievoorzitter v.d. Koelen degene die het spits af mag bijten voor het volgende deel van de vergadering. Burgemeester Theo Seegers begint ‘ronde twee’ in omgekeerde volgorde en geeft het woord aan de kleinste partij.

P&C Cyclus
Voorzitter voor ons liggen de stukken van de P & C cyclus. De jaarrekening, zomernota en kadernota. Gezien het feit dat er nu sprake is van een beleidsarme nota verwacht ik niet dat PM de 10 minuten nodig heeft voor haar bijdrage.
Bij de presentatie van de begroting 2023 zullen we hier zeker de gegeven inspreektijd nodig hebben.
Laat ik nu stapsgewijs en in de tijd de door het college gepresenteerde stukken aan de orde stellen.
Zomernota

De zomernota geeft een positief beeld met een eindstand van € 438 k in de plus. Verwacht wordt een eindstand van € 813 in de plus.
De grote plussen zitten op het onderdeel Gemeentefonds. De minnen bij het onderdeel Jeugd. Nu loopt het nog in gelijke tred maar de toekomst?
Vanwege de grote uitgaven van het Rijk zijn de Rijksbijdrage flink omhoog gegaan. (samen de trap op en af).
Dit kan wel consequenties in de toekomst gaan krijgen als het rijk besluit te gaan bezuinigen.
Hierover heb ik reeds eerder mijn zorg uitgesproken.

De opbouw van de zomernota is helder en overzichtelijk. Het stoplichtenmodel geeft snel inzicht in de knelpunten.
wel nog een aantal vragen die we hebben vanuit deze nota.

-Wonen. Vereveningsfonds. Waarom pas in 2023?

-Mobiliteit. Mobiliteitsplan pas in 2023. Waarom pas dan?

-Samenleving. Armoedebestrijding loopt achter. Hoe gaan we hier een versnelling in aanbrengen?

-Werken. Bedrijventerreinen. Gaat het nu alleen om de planning of ook over de financiën en doelen?
-Dienstverlening. Webformulieren gereed voor de zomervakantie. Deze begint over 2 weken!

Kadernota 2023

Het gekozen uitgangspunt is een beleidsarme nota. Dit in lijn met eerdere nota’s die in het eerste jaar van een college opgesteld zijn. Echter wel de vraag over welke kaders gaan we het nu uiteindelijk wel hebben in deze nota? PM komt er maar bar weinig tegen.
Wel is het goed om een financiële doorkijk te krijgen naar de komende jaren.Het beeld dat geschetst wordt geeft een meerjarig positief resultaat hoewel dit aflopend is.
Van ruim € 1 miljoen naar € 321k. Dit natuurlijk afhankelijk van de Rijksbijdrage!
De grootste bijdrage om de begroting positief te laten sluit is het gemeentefonds of te wel de extra bijdrage vanuit het Rijk. Dit gebaseerd op de methodiek samen de trap op en af. Het Rijk heeft de laatste paar jaar enorm geïnvesteerd in de economie; de reden is corona.
De verwachting is dat er de komende jaren weer bezuinigd gaat worden wat betekent dat de bijdrage weer op een lager niveau gaat uitkomen.
Er zijn hogere kosten te verwachten die nu nog niet, of zeer beperkt, zijn opgenomen in deze nota. Denk hierbij aan de Rib die na de verkiezingen door het college verstuurd is. Hier was de riolering nog niet eens bij opgenomen.
Verder de inflatie, deze loopt harder op dan menig van ons ingeschat heeft.
Welke effecten hebben deze dadelijk op de uiteindelijke begroting? We gaan het afwachten en komen hier bij de presentatie van de begroting ongetwijfeld op terug.
Bovenstaande betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden waar we als gemeente de komende jaren wel/niet in gaan investeren. Dit betekent prioriteren en beargumenteren.
De verwachting is dat we de komende jaren financieel anders gaan afsluiten dan nu in deze nota is aangegeven.
PM wil dan ook graag aangeven dat wij het goed zouden vinden als de bezuinigingsplannen verder uitgewerkt worden en daar waar mogelijk verbreed. Nu niet uitvoeren maar dit voorkomt dat , als het dadelijk een keer tegen zit, we aan de slag kunnen met een aantal scenario’s.
En verder geen incidenteel geld gebruiken voor structurele uitgaves. Dit is in het verleden al te vaak gebeurt.

Besluitvorming vindt op 7 juli plaats.